ആദിവാസി അനുഷ്ഠാന കല | Adivasi Anushtana Kala | Virtual Onam 2021 | Kerala Tourism

Our tribal communities have a rich cultural tradition and heritage. From Gadhika to Malankoothu, they have a wide collection of folk arts.
Kerala Tourism, as part of its Virtual Onam 2021 celebrations, has embarked on a unique mission to feature near-extinct traditional art forms of God’s Own Country. This visual treat seeks to bring together Malayalis across the globe during Onam 2021, ushering in the festival season with positivity.
അടിയോരുടെ ഗദികയിൽ തുടങ്ങി ഉരാളികളുടെ മലങ്കൂത് വരെയായി നൃത്തവും സംഗീതവും വാദ്യഘോഷങ്ങളും ഇടകലർന്ന ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയുടെ അടിസ്ഥാന ശിലകളാണ്
Presentation, Namukku Naame Gothrakala, Palakkad
Experience Kerala, https://www.keralatourism.org/
#AdivasiAnushtanaKala #Kerala #TribalArt #KeralaTourism #VirtualOnam

Leave A Reply