ആദിവാസി നൃത്തം | Adivasi Nritham | Virtual Onam 2021 | Kerala Tourism

Tribal communities have their own tradition of music and arts. Their culture is reflected in the rhythm and music of Adivasi Nritham.
Kerala Tourism, as part of its Virtual Onam 2021 celebrations, has embarked on a unique mission to feature near-extinct traditional art forms of God’s Own Country. This visual treat seeks to bring together Malayalis across the globe during Onam 2021, ushering in the festival season with positivity.
വേഷം കൊണ്ടും ഭാഷ കൊണ്ടും ആചാര അനുഷഠാനങ്ങൾ കൊണ്ടും തനത് സ്വത്വം നിലനിർത്തുകയും പാരമ്പര്യ ജീവിത രീതികൾ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ആദിവാസി ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ. ഗോത്ര സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചടുലതാളങ്ങളും ഈണങ്ങളും ഉൾകൊണ്ട ഒരു നൃത്തമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്.

Experience Kerala, https://www.keralatourism.org/
#TribalArt #TribalDance #AdivasiNritham #Kerala #KeralaTourism

Leave A Reply