ആര്‍ടി ക്ലാസിഫിക്കേഷന്‌ അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്‌ എങ്ങനെ? | ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം | Kerala Tourism

എങ്ങനെയാണ്‌ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം ക്ലാസിഫിക്കേഷന്‌ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്നും മനസിലാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ലിങ്ക്‌ ആണിത്‌.
കൂടുതൽ അറിയാൻ, www.keralatourism.org/responsible-tourism
#RTClassificationTutorial #KeralaResponsibleTourismMission #KeralaTourism #Kerala
Register Now, https://www.keralatourism.org/service-provider-classification/

Leave A Reply