എറണാകുളം അനുഭവവേദ്യ ടൂര്‍ പാക്കേജ്‌ |ആമ്പല്ലൂര്‍ | കുമ്പളങ്ങി | Kerala Responsible Tourism Mission

കായല്‍ സൗന്ദര്യത്തിനൊപ്പം മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമങ്ങളിലെ ദൈനംദിന ജീവിതവും കാണാനും അറിയാനും ആസ്വദിക്കാനുമായി ഒരു യാത്ര.
Explore Responsible Tourism, https://www.keralatourism.org/responsible-tourism/
#Kumbalangi #KeralaVillageLife #Amballoor #Ernakulam #ExperientialTour #ResponsibleTourism

Leave A Reply