കാരവന്‍ ടൂറിസം നയം | Caravan Tourism Policy – Here’s all you need to know! | Keravan Kerala

കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ പുതിയ ചുവടുവെപ്പാണ്‌ കാരവന്‍ ടൂറിസം. തനതുഭൂപ്രകൃതി കൊണ്ട്‌ മനോഹരമായ കേരളത്തിലെ അത്ര പ്രചാരം നേടിയിട്ടില്ലാത്ത ഉള്‍നാടന്‍ പ്രദേശങ്ങളെ സഞ്ചാരികളിലേക്കെത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്‌.
Caravan Tourism policy envisages laying down the broad framework for the development and encouragement of Caravan Tourism in Kerala, predominantly in the private sector through incentivising the procurement of caravans and for establishing the caravan parks, chalking out processes and procedures for its operations, approval mechanisms etc.

Watch the video to know more!
Explore Keravan Kerala, https://www.keralatourism.org/caravan-tourism
#GoCaravanning #CaravanTourismPolicy #KeravanKerala #KeralaTourism

Leave A Reply