കോട്ടയം അനുഭവവേദ്യ ടൂര്‍ പാക്കേജ്‌ | കുമരകം | മാഞ്ചിറ | Kerala Responsible Tourism

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാതൃകാ ഉത്തരവാദിത്ത ഗ്രാമമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അയ്‌മനവും നെല്‍പ്പാടങ്ങളുടെ ശാലീനഭംഗി നിറയുന്ന മാഞ്ചിറയും കാണാം.
Explore Responsible Tourism, https://www.keralatourism.org/responsible-tourism/
#Kumarakom #Kottayam#Manjira #ResponsibleTourism #KeralaTourism

Leave A Reply