കോലടി പാട്ടുകള്‍ | Koladi Pattukal | Virtual Onam 2021 | Kerala Tourism

Koladi Pattukal or Kolkali is a popular group dance prevalent among the Muslim community in Malabar. Unlike other Kolkalis, Koladi Pattukal is based on Mappila Songs and Oppana Songs.
Kerala Tourism, as part of its Virtual Onam 2021 celebrations, has embarked on a unique mission to feature near-extinct traditional art forms of God’s Own Country. This visual treat seeks to bring together Malayalis across the globe during Onam 2021, ushering in the festival season with positivity.
മലബാറിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തില്‍ തികച്ചും വിനോദപരമായ ഒരു സംഘനൃത്ത രൂപമാണ് കോലടി പാട്ടുകള്‍ അഥവാ കോല്‍ക്കണി. മറ്റ് കോല്‍ക്കളികളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെയും ഒപ്പനപ്പാട്ടുകളുടെയും ശീലുകള്‍ക്ക് താളമിട്ടാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
Presentation: Ishal F M, Alleppy Mappila Kala Samskarika Kendram
Experience Kerala, https://www.keralatourism.org/
#KoladiPattukal #Kolkali #TraditionalArts #PerformingArts #KeralaCulture #KeralaHeritage #VirtualOnam #Onam2021 #Kerala #KeralaTourism

Leave A Reply