പുന്നയൂര്‍കുളം ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പദ്ധതി | Kerala Responsible Tourism Mission

സാഹിത്യത്തിലൂടെ ലോകമറിഞ്ഞ ഈ വളളുവനാടന്‍ ഗ്രാമം ഇപ്പോള്‍ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പദ്ധതിയിലൂടെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലേക്കും പ്രവേശിക്കുകയാണ്‌. പുന്നയൂര്‍കുളത്തിന്റെ സവിശേഷതകള്‍ അറിയാം.
Explore Responsible Tourism, www.keralatourism.org/responsible-tourism/
#Punnayoorkulam #ResponsibleTourism #KeralaToursim #RTTourPackages #VillageLifeExperience

Leave A Reply