മടവൂർപ്പാറ | Madavoorpara Malayalam | Nature, history & culture | Kerala Tourism

For more information please visit
https://www.youtube.com/watch?v=eDbgT5jriXA
https://www.keralatourism.org/responsible-tourism/destination/madavoorpara-rt-destinations/14
https://www.keralatourism.org/kerala-article/madavoorpara/730
https://www.youtube.com/watch?v=B6gsUq4gwQY

പോകാം, മടവൂര്‍പ്പാറയിലേക്ക്‌. സൂര്യോദയം കാണാം, ഗുഹാക്ഷേത്രത്തിലെ പരമേശ്വരനെ വണങ്ങാം, മുളമ്പാലം കയറി പാറക്കുന്നിന്റെ ഉച്ചിയിലെത്തി പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം നുണയാം. മടവൂര്‍പ്പാറ അനുഭവവേദ്യ ടൂര്‍ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുമ്പായുധങ്ങളും ദാരുശില്‌പങ്ങളും രൂപമെടുക്കുന്നതു കാണാം. ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിലെ വിശ്രാന്തി അനുഭവിക്കാം. വെളളാനിക്കല്‍ പാറയില്‍ നിന്ന്‌ സൂര്യാസ്‌തമയം കണ്ടു മടങ്ങാം.

Located some 300ft. above sea level is a hillock in Thiruvananthapuram which is noted for its 8th-century rock-cut temple and stunning locale. A favorite among nature and history enthusiasts alike, Madavoorpara offers a panoramic view of the whole of Thiruvananthapuram and is noted for its unique bamboo bridge. A hike up to the crest of the hillock is highly rewarding and so is the climb towards the ancient rock-cut temple. The sanctum sanctorum carved out of rock holds the idol of Lord Shiva. The area was taken over by the Department of Archaeology in 1960. Situated near Kazhakuttam in the capital city, this place is now a proud symbol of the Responsible Tourism Mission.

#Madavoorpara #HilltopDestination #TrivandrumResponsibleTourism #KeralaTourism #ayurveda

Leave A Reply