ലോക പൂക്കളം | Global Pookkalam Competition 2021| Celebrate Onam with Kerala Tourism

Dr. Venu V. IAS, Additional Chief Secretary KeralaTourism, Government of Kerala invites all of you to join Loka Pookkalam (Global Pookkalam Competition – 2021). Let’s fill the world with the vibrancy and happiness that Pookkalam ushers in.
For more info, visit, https://www.keralatourism.org/contest/pookkalam2021

ഈ ഓണക്കാലം ഓൺലൈനിൽ ആകട്ടെ!
കേരള ടൂറിസം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലോക പൂക്കളം മത്സരത്തിൽ പങ്കാളിയാകൂ കൈനിറയെ സമ്മാനങ്ങൾ നേടൂ!
#PookkalamCompetition #VirtualOnam2021 #KeralaTourism #Onam

Leave A Reply